• BIST 110.059
 • Altın 174,736
 • Dolar 4,0867
 • Euro 5,0024
 • Isparta 9 °C
 • Antalya 16 °C
 • Burdur 9 °C

ISPARTA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ISPARTA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRİÇİ TEMİZLİK, ÇÖP TOPLAMA,TAŞIMA,SÜPÜRME VE YIKAMA HİZMETİ ALINACAKTIR.

ŞEHİRİÇİ TEMİZLİK(KATI ATIK TOPLAMA,TAŞIMA,SÜPÜRME VE YIKAMA) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/41888

1-İdarenin

a) Adresi

:

KUTLUBEY MAHALLESI MIMAR SINAN CAD. 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2462116000 - 2462120869

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@ispartable.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

221 kişi ve 37 ad.çöp kamyonu-6 ad.süpürge aracı-1 ad.arazöz-1 ad.moloz taşıma aracı-3 ad.kont.aracı-1 ad.konteyner yıkama aracı ve 10 ad.motorlu tırpan ile 6 AY SÜRELİ ŞEHİR İÇİ TEMİZLİK (KATI ATIK TOPLAMA ,TAŞIMA ,SÜPÜRME VE YIKAMA)HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

AKKENT MAH., ANADOLU MAH., AYAZMANA MAH., BAĞLAR MAH., BAHÇELİEVLER MAH., BATIKENT MAH., BİNBİREVLER MAH., ÇELEBİLER MAH., ÇÜNÜR MAH., DAVRAZ MAH., DERE MAH., DOĞANCI MAH., EMRE MAH., FATİH MAH., GAZİ KEMAL MAH., GÜLCÜ MAH., GÜLEVLER MAH., GÜLİSTAN MAH., HALİFE SULTAN MAH., HALIKENT MAH., HIZIRBEY MAH., HİSAR MAH., IŞIKKENT MAH., İSKENDER MAH., İSTİKLAL MAH., KARAAĞAÇ MAH., KEÇECİ MAH., KEPECİ MAH., KUTLUBEY MAH., KURTULUŞ MAH., M.TÖNGE MAH., M. TÜRKEŞ MAH., MODERNEVLER MAH., PİRİMEHMET MAH., SANAYİ MAH., SERMET MAH., SİDRE MAH., SÜLÜBEY MAH., TURAN MAH., VATAN MAH., YAYLA MAH., YEDİŞEHİTLER MAH., YENİCE MAH., ZAFER MAH. olmak üzere 44 (kırk dört )adet mahalle ile il içerisinde konuşlandırılmış olan Piyade Er Eğitim Tugayı'nda yapılacaktır

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU

b) Tarihi ve saati

:

13.05.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a)      İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b)      İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a)      İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b)      Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

S.NO

ARAÇ CİNSİ

AD

MİKTAR

1

Hidrolik Sıkıştırmalı  Asgari 13+1 m3 hacminde hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası - Kasalar, ilaçlama tertibat düzenine sahip olacak ve konteynır kaldırma düzeneğine haiz - arka kepçe sıkıştırma sistemli çöp kamyonu .Araç yan yüzeyleri idarenin tasarımı doğrultusunda giydirme dizaynı  yapılacaktır.  Araçlar fazla 2009 model ve üstü  olacaktır. 2 tanesi için kendi mali olma şartı aranacaktır.

AD

14

2

Hidrolik Sıkıştırmalı Asgari 7 +1 m3 hacminde hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası - Kasalar, ilaçlama tertibat düzenine sahip olacak ve konteynır kaldırma düzeneğine haiz -  arka kepçe sıkıştırma sistemli çöp kamyonu . Araç yan yüzeyleri idarenin tasarımı doğrultusunda giydirme dizaynı  yapılacaktır. Araçlar 2009 model ve üstü olacaktır.

AD

4

3

Yol Süpürme Makinesi Asgari 6 m3 kapasiteli vakumlu çift direksiyon ve emişli  süpürge aracı Araç yan yüzeyleri idarenin tasarımı doğrultusunda giydirme dizaynı  yapılacaktır. Araçlar 2009 model ve üstü olacaktır. (1  tanesi için kendi malı olma şartı aranacaktır.)

AD

2

4

Yol Süpürme Makinesi Asgari 4 m3 kapasiteli vakumlu çift direksiyon ve emişli  süpürge aracı Araç yan yüzeyleri idarenin tasarımı doğrultusunda giydirme dizaynı  yapılacaktır. Araçlar 2009 model ve üstü olacaktır.

AD

1

5

Damperli Çöp Kamyonu 3 m3 ,araç boşaltımı çöp aracına göre duyarlı olacak. Araç yan yüzeyleri idarenin tasarımı doğrultusunda giydirme dizaynı  yapılacaktır Araçlar 2009 model ve üstü olacaktır.1  tanesi için kendi mali olma şartı aranacaktır.

AD

2

6

Arozöz Asgari 20  ton kapasiteli. Araç 2009 model ve üstü olacaktır

AD

1

7

Moloz  Toplama Aracı 5 tonluk  Damperli Araç  2009 model ve üstü olacaktır.

AD

1

8

Kontrol Aracı Binek 1 Adedi Sedan 2011 model  ve üstü 1500 – 1800  cc.dizel  motor  olacaktır

AD

1

9

Kamyonet Tip İdare tarafından işlerin kontrolü için 1 Adedi  Kamyonet  tipi ve 2011 model  ve üstü 1500 – 1800  cc.dizel  motor  olacaktır.

AD

1

10

Çöp Konteynırı yıkama ve dezenfeksiyon aracı temiz su ve pis su kapasiteli (Temmuz ve Ekim ayları arası )2009 model ve üstü olacaktır .( Araç için kendi mali olma şartı aranacaktır.)

AD

1

11

Sırt tipi ot biçme makinası (Motoru minimum 2,8 Hp gücünde/minimum devir 6500 d/dak,)

AD

10

 

 

 

 

H.A.İ.U.YÖNT.IV.BÖLÜM 41.MAD.HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE;

İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine yukarıda yer verilmiştir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak , işin niteliğinin gereği , ihale konusu işin yapılabilmesi için belirtilen araçlardan  13 m3 ‘lük  Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonun en az 2 (iki) adedi, Yol  Süpürme makinelerinden 6 m3'lük araçtan  1 (bir) adedi , Mini Damperli  çöp aracı 3 m3'lük 1 ( bir ) adedi ve Çöp Konteynırı yıkama ve dezenfeksiyon aracı  1 ( bir)  adet olmak üzere  toplam 5  adet aracın  kendi malı olması  yeterlik kriteri olarak belirlenmiştir. Makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak ihale dokümanında düzenleme yapılmış olup, bu niteliğe yönelik belgelerin de  teklif kapsamında sunulması zorunludur.

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile  isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İstekliler teklifleri ekinde ihale konusu işin niteliği gereği aşağıdaki belgenin aslı veya noter onaylı suretini sunacaklardır.

"TS 13111 İşyerleri-Kent Temizliği için Genel Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesi"

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.İhale konusu işe ilişkin olarak "Çöplerin toplanması ve nakli işleri veya kent temizliği işleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ISPARTA BELEDİYESİ İHALE BİRİMİadresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C.Ziraat Bankası Isparta Mer. Şubesi Isparta Bel. TR 54000100013236313579-5005 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GENEL EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • RESMİ İLAN28 Ocak 2018 Pazar 13:13
 • RESMİ İLAN01 Aralık 2017 Cuma 14:43
 • RESMİ İLAN25 Kasım 2017 Cumartesi 12:07
 • RESMİ İLAN21 Kasım 2017 Salı 11:31
 • RESİM İLAN15 Kasım 2017 Çarşamba 21:18
 • RESMİ İLAN04 Kasım 2017 Cumartesi 13:42
 • RESMİ İLAN25 Ekim 2017 Çarşamba 17:09
 • RESMİ İLAN11 Ekim 2017 Çarşamba 16:03
 • RESMİ İLAN11 Ekim 2017 Çarşamba 13:27
 • ÜÇ İLÇEYE KAYMAKAM01 Aralık 2016 Perşembe 11:20
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 538 559 99 20