• BIST 117.357
 • Altın 166,930
 • Dolar 3,9364
 • Euro 4,8352
 • Isparta 17 °C
 • Antalya 19 °C
 • Burdur 17 °C

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Isparta Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Hastanelere 219 Kalem Tıbbi- Biomedikal Sarf Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası       :2014/78256

1-İdarenin

a) Adresi               :İstiklal Mah. 113. Cad. No:84 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası           :2462327018 - 2462327011

c) Elektronik Posta Adresi :              ispartamerkezisatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :             

219 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri   :Isparta Devlet Hastanesi, Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yalvaç Devlet Hastanesi ve Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi     :Hastaneler tarafından ihtiyaç doğrultusunda ve Sağlık Bakanlığı genelgeleri oranında stok fazlası oluşumuna mahal vermeyecek şekilde periyotlar halinde yapılacak istek doğrultusunda malzemeler ihalede belirtilen sayılarda hastanelerin depolarına mesai saatleri dahilinde malzeme bütünlüğü bozulmadan teslim edilecek ve görevlinin göstereceği yere yerleştirilecektir. Bu işlemler firmanın sorumluluğundadır. Hastane tarafından firmaya fax ve yazı ile ulaştırılan istekler en geç 15(on beş) gün içinde hastaneye teslim edilmek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                :İstiklal Mh. 113 Cd. Defterdarlık Karşısı ISPARTA

b) Tarihi ve saati :07.08.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası' na (TITUBB) kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, İstekli teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) değilse, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TITUBB' a kayıtlı olduğunu gösterir belgeler.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB'da "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresi bulunan onaylanmış, ihale malzeme listesindeki sıra numarasına göre yazılı olarak (ürünün ismi, fiyatı, adedi, markası, UBB barkod nosu) ihale dosyasında teklifiyle birlikte sunmalıdır. Ancak teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB' a kayıt veya bildirim işlemi aranmayacak, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Numuneler, teknik şartnamede belirtilen miktarda, Genel Sekreterliğe  tutanak karşılığında teslim edilecektir. Numunesi teslim edilmeyen ihale kalemlerine verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen her türlü tıbbi malzeme alımı ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstiklal Mh. 113 Cd. İstiklal Aile Sağlığı Merkezi 2.Kat ISPARTA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 200 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası Merkez Şube Isparta TR200001200954500005000476 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstiklal Mh. 113 Cd. İstiklal Aile Sağlığı Merkezi 2.Kat ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • RESİM İLAN15 Kasım 2017 Çarşamba 21:18
 • RESMİ İLAN04 Kasım 2017 Cumartesi 13:42
 • RESMİ İLAN25 Ekim 2017 Çarşamba 17:09
 • RESMİ İLAN11 Ekim 2017 Çarşamba 16:03
 • RESMİ İLAN11 Ekim 2017 Çarşamba 13:27
 • ÜÇ İLÇEYE KAYMAKAM01 Aralık 2016 Perşembe 11:20
 • APARTMAN SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI20 Kasım 2016 Pazar 15:20
 • SDÜ'DE FETÖ'YLE MÜCADELE ÇOK ÖNCEDEN BAŞLADI14 Ekim 2016 Cuma 10:14
 • ÜÇ HİLAL GELECEĞİ ANLATIYOR02 Mayıs 2016 Pazartesi 10:00
 • O SOKAK ŞEHİDİN ADINI TAŞIYACAK29 Nisan 2016 Cuma 10:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 538 559 99 20