• BIST 115.147
 • Altın 163,118
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Isparta 9 °C
 • Antalya 15 °C
 • Burdur 9 °C

TAPU KADASTRO KPSS'SİZ PERSONEL ALACAK

TAPU KADASTRO KPSS'SİZ PERSONEL ALACAK
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapıyor.

Tapu ve Kadastro KPSS puan şartı aranmaksızın mülakat (sözlü sınav) sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına (Ankara ili) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere iki (2) Sözleşmeli Pilot ve bir (1) Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonunda 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesi çerçevesinde KPSS puan şartı aranmaksızın mülakat (sözlü sınav) sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A)GENEL ŞARTLAR

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2)Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek-1 inci maddesindeki; Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3)Ülke genelinde çalıştırılmayı; Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

4)Atanmak istediği unvanla ilgili ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

5)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6)Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,

B)ÖZEL ŞARTLAR

1- Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti Pozisyonu İçin (Merkez)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak,

b)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak, SHGM SHY-66 lisansının "B1″ ve "B2″ kategorileri birlikte açık olmak,

c)Sınav tarihi itibari ile geçerli hava aracı bakım personeli SHGM SHY-66 lisansının sınırlamalar bölümünde, herhangi bir sınırlama bulunmuyor olmak,

ç) Sınav tarihi itibari ile en az 3 yıllık (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansı sahibi olmak, (Lisansta, varsa SHD-T-35 lisans veriliş tarihi esas alınacaktır.)

d)Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden an az A2 seviyesinde olmak,

2- Sözleşmeli Pilot Pozisyonu İçin (Merkez)

a)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 uyarınca alınmış "Uçuş Ekibi" Lisansına sahip olmak,

b)Hava yolu taşımacılığı pilot lisansına "ATPL (A) sahip olmak ya da Ticari Pilot "CPL (A)" lisans sahibi olanlar için ATPL teorik eğitim ve sınavlarını tamamlamış "ATPL- Theory Credit" olmak,

c)Çok motorlu uçaklarda en az 700 (yedi yüz) saat veya çok motorlu uçakta uçmuş olduğu halde 700 saati doldurmamış olanlar için, çok ve tek motorlu uçaklarda 1500 (binbeşyüz) saatlik toplam uçuşa sahip olmak ve bu uçuşlarını SHGM kurallarına göre düzenlenmiş "Pilot Uçuş Kayıt Defterinden" belgelemek,

ç) Sınav tarihi itibari ile sağlık sertifika ve lisans geçerlilik sürelerini geçirmemiş

olmak,

C)SAĞLIK ŞARTLARI:

Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) Annex1′ deki ve JAR FCL-3′ deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir. Bu raporun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan hastanelerden alınması ve alınan sağlık kurulu raporunun süresinin sınav tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir. (Adaylar aldıkları sağlık kurulu raporunu mülakat (sözlü sınava) gelirken yanında getirecektir.)

Ç) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ:

Adaylar, mülakat (sözlü sınava) katılmak amacıyla; aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.

a)Kimlik belgesi,

b)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c)Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

ç) Özel şartlarda belirtilen belgeler,

d) Başvurular 18/05/2015- 29/05/2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

D)MÜLAKAT (SÖZLÜ SINAVIN) ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI:

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, mülakat (sözlü sınava) çağırılacaktır.

Mülakat (sözlü sınava) girmeye hak kazanan adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.tkgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat (sözlü sınav), adayların;

a)Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c)Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,

d)Özgüven, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

E)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA:

Adayların;

a)Mülakat (sözlü sınavda) aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralamaları yapılacaktır.

b)Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c)Sıralamaya göre başarılı olan adayların ataması yapılacaktır.

F)SONUÇLARA İTİRAZ:

Adaylar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle sonuçlara itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, sınavı yapan birim tarafından, en fazla on gün içinde, sadece maddi hata bakımından incelenecek ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

G)SINAVI KAZANAN ADAYLARIN ATANMASI:

a)Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b)Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c)Atama şartlarını taşımayan adaylar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni

süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Ğ) TEBLİGAT:

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tkgm.gov.tr)yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

H)ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1.Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

2.Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından yeni tarihli)

3.Öğrenim Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi

4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (www.tkgm.gov.tradresinden temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)

6.Personel Beyan Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

7.Mal Bildirimi Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

8.Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

9.Personel Bilgi Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

İ)İLETİŞİM :

Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA

Telefon: (0312) 4136528

Faks: (0312)4136502

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • ISPARTA SIÇRAMAK İSTİYOR21 Ocak 2018 Pazar 14:11
 • HEDEF 420 KİLOMETRE SICAK ASFALT21 Ocak 2018 Pazar 01:06
 • İCRAATLARINI CANLI YAYINDA ANLATIYOR20 Ocak 2018 Cumartesi 16:04
 • GELECEĞİN KİMYAGERLERİ BURADA YETİŞECEK20 Ocak 2018 Cumartesi 12:42
 • AVCI'NIN ACI GÜNÜ20 Ocak 2018 Cumartesi 12:32
 • ISPARTA BAŞSAVCILIĞINCA ARANIYORLARDI20 Ocak 2018 Cumartesi 12:15
 • BELEDİYE KASASINA 1.8 MİLYON ALACAK GİRDİ19 Ocak 2018 Cuma 22:55
 • EMNİYET AMİRİ AÇIĞA ALINDI19 Ocak 2018 Cuma 22:53
 • ÇETE SORUŞTURMASINDA SICAK GELİŞME19 Ocak 2018 Cuma 21:34
 • EĞİRDİRDE JANDARMA KOMUTANINA FETÖ GÖZALTISI19 Ocak 2018 Cuma 00:59
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Posta 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 538 559 99 20